แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสำมะโนประชากรและเคหะ #ยุคโควิด19 เขียนโดย admin 142
เพจ : ข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 125
รายงานการสำรวจโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เขียนโดย admin 122
จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรี และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนโดย admin 121
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 107
การสร้างความรับรู้แผนฟื้นฟู 400,000 ล้านบาท เขียนโดย admin 181
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 167
Social Media สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 118
ติดตามความก้าวหน้า จัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ระดับ อปท. เขียนโดย admin 201
แบบสอบถาม เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 172

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.