สารสถิติที่สำนักงานสถิติจังหวัดเป็นผู้จัดทำ

 

รายงานสถิติรายอำเภอ 
 รายงานสถิติวังน้ำเขียว ปี2560                                                                    รายงานสถิตืบัวลาย ปี 2560                                     รายงานสถิติพระทองคำ ปี 2560                                   
 รายงานสถิติ โนนไทย ขามสะแกแสง ปี2560- 2561                                      รายงานสถิติปากช่อง ปี2560    รายงานสถิติสีดา ปี 2560
 รายงานสถิติอำเภอคง ปี 2560   รายงานสถิติด่านขุนทด ปี2560  รายงานสถิติชุมพวง ปี 2560

 

แผนที่ความยากจน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560         แผนที่ความยากจน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2558         แผนที่ความยากจน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2556       
แผนที่ความยากจน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2553

 

infographic ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา                                                                 
ครัวเรือนที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดนครราชสีมา                                            
infographicdigital divice   
infographic industry                                                                                          
infographicเข้าถึงสารสนเทศผ่านเครื่องมือสารสนเทศ
วิเคราะห์การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา  
ประชากรจังหวัดนครราชสีมา 2561        ประชากรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2548-2561            
ประชากรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559-2560 แผ่นที่1 แผ่นที่2    
ประชากรจังแนะนำ เข้าถึงข้อมูลสถิติ 2560หวัดนครราชสีมา อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่น infographic ประชากร2560 

รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2562  infographic GPP บทที่ 1 บทที่ 5 บทที่8 บทที่10 บทที่13   บทที่14 บทที่ 15 บทที่16 บทที่17 บทที่20


รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561  infographic2560  ปกแผ่นที่1 ปกแผนที่2 บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่6 
บทที่7 บทที่ 8 

 บทที่9  บทที่10   บทที่ 11  บทที่12 บทที่13  บทที่14 บทที่15  บทที่16 บทที่17 บทที่ 18 บทที่ 19บทที่ 20 indicators

infographicพลังงาน                                                          infographic อัตราการว่งงาน                                      
infographicสถิติสุขภาพ   infographicโทรศัพท์พื้นฐาน

วิเคราะห์บัญชีประชาชาติ จังหวัดนครราชสีมา 

infographicสถานภาพการทำงานประชากรจังหวัดนครราชสีมา                                                           
infographicรายได้รายจ่ายประชากรจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดบทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๕๖

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๕๗

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา(มีนาคม พ.ศ2558)


บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาพ.ศ2559

  


 

ฐานความผิด Offense categoryสรุปคดี และตารางสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด   ในผลสำรวจเดือนมีนาคม 2560 และเดือนสิงหาคม 2560  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

ตารางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๖๐จังหวัดนครราชสีมา แผ่นที่1 แผ่นที่2  แผ่นที่ 3    แผนที่4 infographic

 

 

ตาราง สวนป่า : จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและจำนวนต้น จำแนกตามลักษณะการปลูก1 จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง พืชผักและสมุนไพร : จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

 

ตาราง ไม้ดอกไม้ประดับ: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง พืชไร่: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 25566

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงโค จำแนกตามชนิดพันธุ์ จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเนื้อที่ผิวน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา(มีนาคม และสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

  

  infographicแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา

 

   

  

 

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

  

 

 

ย้ายถิ่นพ.ศ.2560 แผ่นที่ 1   แผ่นที่2  แผ่นที่3

 

 

ย้ายถิ่นพ.ศ.2559

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 2558 2559 2560

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 infographics   การเปรียบเทียบวิธีการกำจัดขยะของครัวเรือน (ปี 2557 - 2561)

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560       แผนที่ 1    แผ่นที่ 2          แผ่นที่ 3   แผ่นที่ 4  แผ่นที่ 4 

 

DEBT_PER_INDEBTED_HOUSE 2558   แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2  แผ่นที่ 3


infographic   infographic2560

 

 

 

 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

 

 

                  

           

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมา  แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2  แผ่นที่ 3  แผ่นที่4

 

 

            

              

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 2558 2559

                        

                                  

 

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2558

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2559

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2560

 

 

 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559  

 

infographicภูมิอากาศ

infographicผู้สูงอายุ

infographic แรงงานนอกระบบพ.ศ.2561                           infographicแรงงานนอกระบบ 

infographicสังคม 

 

 

 

 

 

 

infographicการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมา แผ่่นที่ 1

 

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2553-2559  แผ่นที่1  แผ่นที่2  แผ่นที่3   แผ่นที่4  แผ่นที่5   แผ่นที่6   แผ่นที่7

infographic

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 :เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาส1 : มกราคม-มีนาคม 2562 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 4 :ตุลาาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561ปก infographic 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 : กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2561 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 :เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2561 แผ่นที่1 infographic  infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม 2561 infographic  infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 4 :ตุลาาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 :กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 :เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม 2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาส1 : มกราคม-มีนาคม 2559  

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาส2 : เมษายน-มิถุนายน 2559

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2559 แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2 แผ่นที่3

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2558

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2558 แผ่นที่ 1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2558 แผ่นที่ 2

QR CODE ไตรมาส 3 : กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560


QR CODE ไตรมาส 2 : เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560

 QR CODE ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2560

12560 

 

QR CODE : ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 

22559

 

QR CODE  : เมษายน-มิถุนายน 2559

 qrcode 2_2559

   QR CODE ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2559

159

 QR CODE ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2558

QRCODE42558

 

รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2557

ปก       บทที่ 1   บทที่ 1  2 3   บทที่ 4-8     บทที่ 9-11   บทที่ 12-14  บทที่15-16  บทที่17-20

รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559

ปก       บทที่ 1   บทที่ 1  2 3   บทที่ 4-8     บทที่ 9-11   บทที่ 12-14  บทที่15-17  บทที่18-19 บทที่19-20

 

รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560 QR CODE     รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560

แผนที่ แผนที่ infographic demographic ,poppulation and housing   infographic gender statistics infographic social statistics infographic Gender  infographic National Accounts   infographic trade and price  infographic agriculture and Fishery Statistics  ตัวชี้วัด       

QR CODE รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560

 

 

 

 qr code2559

 รายงานสถิติวังน้ำเขียวรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561  infographic2560  ปกแผ่นที่1 ปกแผนที่2 บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่6 บทที่7 บทที่ 8 

 บทที่9  บทที่10   บทที่ 11  บทที่12 บทที่13  บทที่14 บทที่15  บทที่16 บทที่17 บทที่ 18 บทที่ 19บทที่ 20 indicators infographicพลังงาน  

infographicสถิติสุขภาพ 

 

 

 

 

QRCODE การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

drungdangerous2558                         drungdangerous2559

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมา  

 QRCODESES2558

 

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา

ses57

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.