สารสถิติที่สำนักงานสถิติจังหวัดเป็นผู้จัดทำ

วัตถุประสงค์การสำรวจข้อมูล

infographicdigital divice

ประชากรจังหวัดนครราชสีมา อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่น

ประชากรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559-2560 แผ่นที่1 แผ่นที่2

infographic industry

infographic อัตราการว่งงาน

ครัวเรือนที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัดบทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๕๖

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๕๗

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา(มีนาคม พ.ศ2558)


บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาพ.ศ2559

 

infographicโทรศัพท์พื้นฐาน
 

 


 

ฐานความผิด Offense categoryสรุปคดี และตารางสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด   ในผลสำรวจเดือนมีนาคม 2560 และเดือนสิงหาคม 2560  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

ตารางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๖๐จังหวัดนครราชสีมา แผ่นที่1 แผ่นที่2  แผ่นที่ 3    แผนที่4 infographic

 

 

ตาราง สวนป่า : จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและจำนวนต้น จำแนกตามลักษณะการปลูก1 จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง พืชผักและสมุนไพร : จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

 

ตาราง ไม้ดอกไม้ประดับ: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 25566

 

ตาราง พืชไร่: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 25566

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงโค จำแนกตามชนิดพันธุ์ จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเนื้อที่ผิวน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา(มีนาคม และสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

 

 

 infographicแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

 

 

 

 

ย้ายถิ่นพ.ศ.2560 แผ่นที่ 1   แผ่นที่2  แผ่นที่3

ย้ายถิ่นพ.ศ.2559

 

 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

 

 

                  

           

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมา  แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2  แผ่นที่ 3  แผ่นที่4

 

 

            

              

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 2558 2559                       

                                  

 

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2558

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2559

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2560

 

 

 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559

 

infographicภูมิอากาศ

infographicผู้สูงอายุ

inphographicแรงงานนอกระบบ 

infographicสังคม 

 

 

 

ตาราง พืชไร่: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงโค จำแนกตามชนิดพันธุ์ จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเนื้อที่ผิวน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2553-2559  แผ่นที่1  แผ่นที่2  แผ่นที่3   แผ่นที่4  แผ่นที่5   แผ่นที่6   แผ่นที่7

infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม 2561 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 4 :ตุลาาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 :กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 :เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม 2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาส1 : มกราคม-มีนาคม 2559  

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาส2 : เมษายน-มิถุนายน 2559

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2559 แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2 แผ่นที่3

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2558

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2558 แผ่นที่ 1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2558 แผ่นที่ 2

QR CODE ไตรมาส 3 : กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560


QR CODE ไตรมาส 2 : เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560

 QR CODE ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2560

12560 

 

QR CODE : ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 

22559

 

QR CODE  : เมษายน-มิถุนายน 2559

 qrcode 2_2559

   QR CODE ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2559

159

 QR CODE ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2558

QRCODE42558

 

รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2557

ปก       บทที่ 1   บทที่ 1  2 3   บทที่ 4-8     บทที่ 9-11   บทที่ 12-14  บทที่15-16  บทที่17-20

รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559

ปก       บทที่ 1   บทที่ 1  2 3   บทที่ 4-8     บทที่ 9-11   บทที่ 12-14  บทที่15-17  บทที่18-19 บทที่19-20

 

รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560 QR CODE     รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560

แผนที่ แผนที่ infographic demographic ,poppulation and housing   infographic gender statistics infographic social statistics infographic Gender  infographic National Accounts   infographic trade and price  infographic agriculture and Fishery Statistics  ตัวชี้วัด       

QR CODE รายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2560

 

qr code2559

 

 

 

QRCODE การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

drungdangerous2558                         drungdangerous2559

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมา  

 QRCODESES2558

 

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา

ses57