สารสถิติที่สำนักงานสถิติจังหวัดเป็นผู้จัดทำ

 infographic2560

วัตถุประสงค์การสำรวจข้อมูล

infographic เหมืองแร่ 2560

infographicdigital divice

ประชากรจังหวัดนครราชสีมา อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่น infographic ประชากร2560

ประชากรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2559-2560 แผ่นที่1 แผ่นที่2

infographic industry

infographic อัตราการว่งงาน

ครัวเรือนที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัดบทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๕๖

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๕๗

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา(มีนาคม พ.ศ2558)


บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาพ.ศ2559

 

infographicโทรศัพท์พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 


 

ฐานความผิด Offense categoryสรุปคดี และตารางสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด   ในผลสำรวจเดือนมีนาคม 2560 และเดือนสิงหาคม 2560  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

ตารางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๖๐จังหวัดนครราชสีมา แผ่นที่1 แผ่นที่2  แผ่นที่ 3    แผนที่4 infographic

 

 

ตาราง สวนป่า : จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและจำนวนต้น จำแนกตามลักษณะการปลูก1 จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง พืชผักและสมุนไพร : จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

 

ตาราง ไม้ดอกไม้ประดับ: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง พืชไร่: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 25566

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงโค จำแนกตามชนิดพันธุ์ จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเนื้อที่ผิวน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา(มีนาคม และสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

  

  infographicแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา

 

   

  

 

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

  

 

 

ย้ายถิ่นพ.ศ.2560 แผ่นที่ 1   แผ่นที่2  แผ่นที่3

 

 

ย้ายถิ่นพ.ศ.2559

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 2558 2559 2560

 

 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

แผ่นที่ 1 

 แผ่นที่ 4
 

 

 

infographic   infographic2560

 

 

 

 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559

 

 

                  

           

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมา  แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2  แผ่นที่ 3  แผ่นที่4

 

 

            

              

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 2558 2559

                        

                                  

 

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2558

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2559

 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2560

 

 

 

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559  

 

infographicภูมิอากาศ

infographicผู้สูงอายุ

inphographicแรงงานนอกระบบ 

infographicสังคม 

 

 

 

 

ตาราง พืชไร่: จำนวนผู้ถือครองที่ปลูก เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เลี้ยงโค จำแนกตามชนิดพันธุ์ จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

ตาราง จำนวนผู้ถือครองที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเนื้อที่ผิวน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง จังหวัดนครราชสีมา ปี2536 2546 และ 2556

 

 

infographicการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมา แผ่่นที่ 1

 

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2553-2559  แผ่นที่1  แผ่นที่2  แผ่นที่3   แผ่นที่4  แผ่นที่5   แผ่นที่6   แผ่นที่7

infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 :เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2561 แผ่นที่1 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม 2561 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 4 :ตุลาาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 3 :กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 infographic

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 :เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 1 : มกราคม-มีนาคม 2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาส1 : มกราคม-มีนาคม 2559  

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาส2 : เมษายน-มิถุนายน 2559

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครราชสีมาไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2559 แผ่นที่ 1  แผ่นที่ 2 แผ่นที่3