ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

            ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่องประกาศ

     ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน 

ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

หรือตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมากำหนด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 45 อัตรา

จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเข้ารับการสอบคัดเลือก (การสอบ

สัมภาษณ์)   

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30–16.30 น.

 ภาคเช้า (เวลา 08.30 น. – 12.00 น.)

           เลขประจำตัวผู้สมัครลำดับที่ 0001 – 0084


ภาคบ่าย (เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)

           เลขประจำตัวผู้สมัครลำดับที่ 0085 – 0168


วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30–16.30 น.

 ภาคเช้า (เวลา 08.30 น. – 12.00 น.)

           เลขประจำตัวผู้สมัครลำดับที่ 0169 – 0252


ภาคบ่าย (เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)

           เลขประจำตัวผู้สมัครลำดับที่ 0253 – 0337


ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์ 0-4424-2985 

รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดคลิก  ดาวน์โหลด

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.