ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ปริญญาตรี)

       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา    ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563   เรื่อง

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปริญญาตรี)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา 

      คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา  

  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา 

      คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์

      มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

      มีประสบการณ์ทำงานแปลงแผนข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี   จำนวน 1 อัตรา

 มีรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลดnewclick    

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. - 16.00 น.สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา  

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.