ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

newclick    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

จึงขอประกาศรายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 2 อัตรา

มีรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.