ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ตามที่ จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาโดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างววันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 นั้น

     บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครแล้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

     ไฟล์ประกาศจังหวัดนคราชสีมา
     ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (เอกสารแนบ 1)
     ไฟล์กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (เอกสารแนบ 2)

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สอบมาในวันสอบด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.