ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ตามที่ จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบคัดเลือก(การสัมภาษณ์)เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาโดยได้ดำเนินสอบวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นั้น

     บัดนี้ การสอบคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับตามคะแนนที่ได้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

     ไฟล์ประกาศจังหวัดนคราชสีมา
 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.