อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

     จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลางมี 1 สำนัก 6 กอง 2 ศูนย์ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

     อำนาจหน้าที่

         สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
(3) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ความเห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล
(4) บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(5) จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
(6) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค
ด้วยวิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและวิธีการอื่นที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
(7) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ
ที่สำคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ รวมทั้งประสานและให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูลสถิติของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(8) พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
คาดการณ์ภาวการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ
(9) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


     อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด

(1) บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่
(2) ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
(3) บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ
ในระดับพื้นที่
(4) ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
(6) ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.