ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นให้การบริหารภาค รัฐมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การทำงานของหน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 (1) – (8)

icon click  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร


สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.