ประกาศราคากลาง

 

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง


 วัน/เดือน/ปี
ชื่อโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ 
22/พ.ย./2560 เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บพัสดุราชการ pdf-icon

 สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.