ผลการสำรวจ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้งอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2560

| พิมพ์ |

Cover Ex

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม คลิก