การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่


1. การดำเนินงาน

    - ปีงบประมาณ 2561 new

         แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564)

            รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

            การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561


    - ปีงบประมาณ 2560

         ข้อสั่งการนายกฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

         คณะกรรมการ/คณะทำงาน

         การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

     

         Mind Map ชุดข้อมูล

         วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์

         Infographic

 

         ผังสถิติทางการ 

 

        รายการสถิติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน


2. เกี่ยวกับโครงการฯ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.