แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

 IMG 20200506_200729

Download : แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด
รูปแบบการนำเสนอ : Pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

...................................................................................................................................................................................


Download : แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด

รูปแบบการนำเสนอ : Pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน


สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.