โครงสร้างและอัตรากำลัง

    สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น ประกอบด้วย  ข้าราชการ  6 คน พนักงานราชการ 10 คน  ลูกจ้างชั่วคราว   9     คน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 2985  โทรสาร 0 4425 6406  มหาดไทย 36454  36427
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.